The Swedish Burmese Cat Club

Stadgar

Stadgar antagna av Burmaklubbens årsmöte 2010 § 1 Klubbens namn skall vara BURMAKLUBBEN (eng: The Swedish Burmese Cat Club).
§ 2 Klubbens syfte skall vara:
att informera om Burman.
att tillvarata dess medlemmars intressen.
att verka för att avel med burmor bedrivs enligt sunda genetiska principer.
att verka för att genetiska defekter hos burmorna upptäcks och bekämpas.
att verka för god katthållning.
att verka för att moral och etik upprätthålls mellan medlemmar, uppfödare och köpare.
att verka för att klubbens medlemmar följer klubbens hälso- och uppfödarpolicy.
att främja burmans utveckling i Sverige och utomlands.
§ 3 Klubben är öppen för envar kattvän som följer klubbens stadgar och målsättningar. Medlemskap erhålles när medlemmen erlagt medlemsavgift för huvudmedlem eller familjemedlem. En eller flera i en familj kan vara familjemedlem, så länge det finns en huvudmedlem i samma familj. Med familj menas hushållsgemenskap.
Varje huvudmedlem skall erhålla ett exemplar av klubbens stadgar samt erhålla klubbens medlemspublikation. Familjemedlem äger ej rätt att erhålla klubbens medlemspublikation, men kan på begäran få klubbens stadgar tillsänt per post.
Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse en eller flera personer/organisationer till livstids hedersmedlem i klubben. Hedersmedlem har samma rättigheter som huvudmedlem utan att erlägga medlemsavgift. Förslag till hedersmedlem med motivering skall tillställas medlemmar senast tillsammans med kallelse till årsmöte, med möjlighet för röstning via poströst.
Medlem som önskar utträda ur klubben bör skriftligen meddela styrelsen detta.
§ 4 Årsavgiften, vars storlek bestäms på årsmötet, löper per kalenderår och erläggs första gången vid inträdet i klubben och sedan årligen. Medlem som utträder ur föreningen kan inte återfå erlagd avgift. Avgift som erlagts efter 30 september gäller innevarande samt nästkommande år.
§ 5 Vid årsmötet äger varje medlem en röst om medlemmen erlagt medlemsavgift för huvud- eller familjemedlemskap och är personligen närvarande på årsmötet. Endast medlem som innevarande år fyllt eller skall fylla 16 år, äger rösträtt. Medlem äger rätt att poströsta i frågor som går att besvara med ja eller nej. Röstsedel skall finnas tillgänglig för varje medlem senast 14 dagar före årsmötet. Röstsedel insändes per post eller email på den adress och senast det datum som anges på röstsedel/i kallelse. Röstning via fullmakt är inte tillåtet.
§ 6 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderåret. Till årsmöte skall revisionsberättelse föreligga med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 7 Ordinarie årsmöte skall hållas en gång per kalenderår, före april månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmöte samt dagordning och motioner skall vara varje huvudmedlem tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhets- och revisionsberättelse skall publiceras på klubbens hemsida senast 14 dagar före årsmötet. Medlem skall på begäran få
materialet tillsänt per post.
Motioner väckta av enskild medlem skall skriftligen insändas, via post eller mail, till klubbens sekreterare senast den 31 januari.
Extra årsmöte avhålles då styrelsen eller 10 procent av medlemmarna, med angivande av skäl, så fordrar. Minst tre månader skall förflyta mellan extra årsmöte och ordinarie årsmöte.
§ 8 Årsmötet är BURMAKLUBBEN’s högsta beslutande organ. Röstlängd vid årsmötet baseras på inbetalda medlemsavgifter registrerade på klubbens konto senast 5 dagar före årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller av ordföranden utsedd person i styrelsen.
Årsmötet skall utse en revisor samt två revisorsuppleanter för ett år. Revisor/-suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid årsmötet, samt att anmäla och till protokollet föra avvikande mening. Icke-medlemmar äger rätt att, på inbjudan av styrelsen, närvara vid årsmötet. Icke-medlemmar äger rätt att yttra sig men ej att rösta och deltaga i beslut.
§ 9 Till årsmötet skall följande punkter upptas på dagordningen:
Årsmötets öppnande.
Upprop och justering av röstlängd.
Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.
Val av mötesordförande.
Val av mötessekreterare.
Fastställande av dagordning.
Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet.
Val av två rösträknare.
Föregående årsmötesprotokoll.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår).
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och styrelsekostnader för nästkommande år.
Ärenden väckta till årsmötet där beslut skall fattas.
Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.
Val av revisor och två revisorsuppleanter.
Val av tre personer till valberedning varav en utses till sammankallande.
Motioner och förslag som kommit styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.
§ 10 Beslut om ändring i och/eller tillägg till klubbens stadgar fattas vid två på varande följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Förslag till stadgeändring skall medfölja kallelse till årsmöte. Beslut fattas med enkel majoritet.
§ 11 Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av en ordförande samt sex eller åtta ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande, eller då minst hälften av ledamöterna så påkallar. Varje möte skall protokollföras och justeras av mötesordförande och en justeringsman. Beslutsprotokollen skall så snart som möjligt efter justering göras tillgängliga för alla huvudmedlemmar. Medlem äger rätt att på begäran få tillsänt ett beslutsprotokoll.
På ordinarie årsmöte udda år väljs ordförande samt hälften av ledamöterna för två år. På ordinarie årsmöte jämna år väljs kassör samt hälften av ledamöterna för två år.
Ordföranden är klubbens officiella representant och leder styrelsens förhandlingar samt övervakar gällande stadgars efterlevnad. Klubbens ordförande är ansvarig utgivare.Sekreterare, redaktör, webbmaster, kattungeförmedlare och ansvariga för arbetsgrupper utses av styrelsen. Styrelsen äger rätt att delegera beslut i frågor som ligger inom styrelsens befogenhet till redaktör, webbmaster, kattungeförmedlare och ansvariga för arbetsgrupper.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer, sådan person har rätt att yttra sig vid styrelsemöten men ej rätt att rösta och delta i beslut. Avgår styrelseledamot före utgången av den tid för vilken denne är vald, kan styrelsen utse dennes ersättare för återstående tid. Beslut om sådan ersättare kan endast fattas av enig styrelse. Ersättare utsedda av styrelse har rätt att rösta och delta i beslut.
§ 12 Klubbens styrelse har rätt att utesluta medlem eller vägra medlemskap då vägande skäl anses föreligga. Medlem som uppenbart skadar klubben och dess intressen skall av styrelsen tilldelas varning. Tar inte medlem rättelse kan styrelsen besluta om uteslutning. Om utesluten medlem så begär skall frågan om uteslutningens fastställande underställas medlemmarna vid nästkommande årsmöte. Den uteslutne äger rätt att närvara vid årsmötet enligt § 8 andra stycket.
Klubben har inga förpliktelser mot medlem som avgått eller har uteslutits och denne äger ingen rätt till klubbens tillgångar eller tjänster. Utesluten medlem är på livstid avstängd från medlemskap i klubben om inte årsmötet beslutar annat.
§ 13 För klubbens upplösning fordras att beslut därom fattas, med två tredjedels majoritet av avgivna röster, vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. I kallelsen till årsmötet skall anges att frågan om klubbens upplösning kommer upp till behandling samt förslag till upplösning.
Om beslut fattas att BURMAKLUBBEN skall upphöra som ideell förening skall eventuellt överskott användas på så sätt som främjar rasen Burma. Beslut om detta skall fattas på klubbens sista årsmöte.

Stäng meny