Burmaklubbens fd Hälsofond

Burmaklubbens understöd i angelägna händelser

1. Som medlem i Burmaklubben kan man ansöka om bidrag i anledning av
extraordinära utgifter i samband med hälsorelaterade angelägenheter. Detta
inkluderar, men är ej begränsat till; provtagning i anledning av sjukdomar som
FOPS, Midline Defect, FCA, FCK, m.fl.; obduktion för att fastställa dödsorsak;
behandling som ej täcks av försäkring; m.m.
2. Det kan också ansökas om medel i angelägna akuta fall där katt av rasen
burma är involverad. Som exempel kan nämnas akut omplacering vid dödsfall, eller
fall av vanvård.
3. Bidrag kan även sökas gällande forskning och andra projekt som kan komma
rasen burma till godo i ett långsiktigt perspektiv eller är till stor betydelse för rasens
fortlevnad.
Bidrag enligt 2 och 3 kan även ansökas av annan än medlem eller lyftas av ledamot
direkt i styrelsen för beslut.
Ansökan om bidrag skickas till styrelsen med motivering. Styrelsen fattar beslut i
varje enskilt fall med utgångspunkt i ärendets betydelse för rasen och
medlemmarnas intresse. Vid bifall bestämmer styrelsen bidragets storlek. Styrelsen
kan vid behov ställa villkor gällande komplettering av ansökan samt krav om
redovisning av medlens användning.
Utdelade bidrag under ett år ska redovisas i verksamhetsberättelsen med
beskrivning av beviljade ansökningar, dock anonymiserade gällande namn och
annat som kan identifiera enskilda personer.