Avelspolicy

Uppfödare förbinder sig att följa sitt förbunds regler för uppfödning och stambokföring och vid överlåtelse av katt alltid upprätta avtal och till detta bifoga registreringsbevis. Kattungarna ska vara stambokförda vid försäljning.

Uppfödare bör vara väl förtrogen med rasstandarden, rasens genetik, hälsa och utveckling genom att delta på seminarier, föreläsningar, utställning, rasspecial, utbildningar m.m

Uppfödare bör endast använda katter som är såväl fysiskt som mentalt och beteendemässigt friska till avel.

Uppfödare rekommenderas att testa sina avelsdjur för de ärftliga sjukdomarna GM2 (krav för uppfödare inom FIFé), Hypokalemi och i förekommande fall Burmese Head defect (BHD) samt de smittsamma sjukdomarna FeLV och FIV

Följande avelsprinciper gäller för GM2, HK samt BHD
fritestad x fritestad
fritestad x bärare
fritestad x otestad katt

Uppfödare bör vara observanta på beteenden och symptom på FOPS (Feline Orofacial Pain Syndrome) och FHS (Feline Hyperesthesia Syndrome) och inte använda drabbade katter i avel.

Uppfödare får ej avla på katt som är drabbad av FCA (Feline cutaneous asthenia) och bör ej använda katt som gett drabbad avkomma i avel

Uppfödare som får kattungar med Midline defect bör i möjligaste mån bidra till forskning kring denna defekt och delta i den studie som pågår. Se mer information här.

Uppfödare bör avla med syfte att sänka den totala inavelsgraden och öka den genetiska mångfalden, tex genom att prioritera parningar som ger så låg inavelsgrad som möjligt med målet att uppnå 0% men aldrig överstiga 3.25% på 4 generationer; undvika att upprepa kombinationer av hane-hona; utnyttja möjligheten att använda burmakatter från andra förbund och outcross med andra raser/foundationkatter, etc.

Uppfödaren bör vara öppen gentemot uppfödare, rasring samt kattungeköpare vid uppkomst av defekter och misstänkt ärftliga sjukdomar

Uppfödare bör obducera avelskatter som dör av okänd anledning, samt underrätta Hälsogruppen vid risk för smittspridning eller ärftliga sjukdomar.

Uppfödare skall inte medvetet överlåta katt som vid tiden för överlåtande är behäftad med sjukdom eller defekt utan att noggrant informera om bristerna.

Uppfödare skall socialisera och hantera kattungarna, vänja dem vid päls- och klovård, och säkerställa att de får goda hem.

Uppfödare bör hålla fortsatt kontakt med köparen och vid behov bistå med råd och hjälp

Burmaklubbens rekommenderade kattungepris är 13.000 kr +- 1000 kr (2023).