Stadgar

Stadgar antagna av Burmaklubbens årsmöte 2020

§1 Klubbens namn ska vara BURMAKLUBBEN (eng: The Swedish Burmese Cat Club).

§ 2 Klubbens syfte ska vara:

att informera om Burman.

att tillvarata dess medlemmars intressen.

att verka för att avel med burmor bedrivs enligt sunda genetiska principer.

att verka för att genetiska defekter hos burman upptäcks, synliggörs och bekämpas.

att verka för god katthållning.

att verka för att moral och etik upprätthålls mellan medlemmar, uppfödare och köpare.

att verka för att klubbens medlemmar följer klubbens hälso- och avelspolicy.

att främja burmans utveckling och genetiska mångfald i Sverige och utomlands.

§ 3 Klubben är öppen för envar kattvän som följer klubbens stadgar och målsättningar. Medlemskap erhålles när medlemmen erlagt medlemsavgift för huvudmedlem eller familjemedlem. En eller flera i en familj kan vara familjemedlem, så länge det finns en huvudmedlem i samma familj. Med familj menas hushållsgemenskap.

Varje huvudmedlem ska ha tillgång till klubbens stadgar samt ha rätt att erhålla klubbens medlemspublikation.

Årsmötet kan på förslag av styrelsen utse en person till hedersmedlem i klubben. En person som under lång tid aktivt verkat för klubben och/eller på ett synnerligen förtjänstfullt sätt har gagnat klubben och dess syften eller rasen Burma kan utses till hedersmedlem i Burmaklubben på livstid. Hedersmedlemskap jämställs med huvudmedlem utan att erlägga medlemsavgift och kan inte överlåtas. Endast en person per år kan utses till hedersmedlem om inte tungt vägande skäl för att utse fler under ett år föreligger. Förslag till hedersmedlem från enskild medlem skickas till styrelsen innan utgången av januari. Styrelsen beslutar om de vill presentera förslaget till årsmötet. Endast en enhällig styrelse kan besluta att förslag på hedersmedlem ska skickas vidare till årsmötet. Förslag till hedersmedlem med motivering ska tillställas medlemmar senast tillsammans med övriga motioner, med möjlighet för röstning via poströst. Endast ordinarie årsmöte kan besluta om hedersmedlemskap. Hedersmedlemskap kräver kvalificerad majoritet (¾) av avgivna röster

§4 Årsavgiften, vars storlek bestäms på årsmötet, löper per kalenderår och erläggs första gången vid inträdet i klubben och sedan årligen. Medlem som utträder ur föreningen kan inte återfå erlagd avgift. Avgift som erlagts efter 30 september gäller innevarande samt nästkommande år.

§ 5 Vid årsmötet äger varje medlem en röst om medlemmen erlagt medlemsavgift för huvud- eller familjemedlemskap och är personligen närvarande på årsmötet. Endast medlem som innevarande år fyllt eller ska fylla 16 år, äger rösträtt. Medlem äger rätt att poströsta i frågor som går att besvara med ja eller nej. Röstsedel ska finnas tillgänglig för varje medlem senast 14 dagar före årsmötet. Röstsedel insändes per post eller email till den adress och senast det datum som anges på röstsedel/i kallelse. Röstning via fullmakt är inte tillåtet.

§ 6 Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderåret. Till årsmöte ska revisionsberättelse föreligga med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Ordinarie årsmöte ska hållas en gång per kalenderår, före april månads utgång. Kallelse till ordinarie årsmöte ska publiceras på klubbens hemsida senast 4 veckor före årsmötet. Dagordning, motioner, dataskyddsrapport, samt verksamhets- och revisionsberättelse ska publiceras på klubbens hemsida senast 14 dagar före årsmötet.

Motioner väckta av enskild medlem ska skriftligen insändas, via post eller mail, till klubbens sekreterare senast den 31 januari.

Extra årsmöte ska hållas då styrelsen eller 10 procent av medlemmarna, med angivande av skäl, så fordrar. Kallelse till extra årsmöte ska offentliggöras senast 14 dagar före mötet. Minst tre månader ska förflyta mellan extra årsmöte och ordinarie årsmöte om samma fråga ska behandlas vid båda tillfällena.

§ 8 Årsmötet är BURMAKLUBBEN’s högsta beslutande organ. Röstlängd vid årsmötet baseras på inbetalda medlemsavgifter registrerade på klubbens konto senast 5 dagar före årsmötet eller den senare tidpunkt som styrelsen beslutar. Beslut fattas med enkel majoritet. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller av ordföranden utsedd person i styrelsen, eller, om extra årsmöte begärts av medlemmar, av dessa utsedd person.

Årsmötet ska utse en revisor samt en revisorssuppleant för ett år. Revisor/-suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid årsmötet, samt att anmäla och till protokollet föra avvikande mening. Icke-medlemmar äger rätt att, på inbjudan av medlem, närvara vid årsmötet. Icke-medlemmar äger ej rätt att yttra sig eller rösta och delta i beslut.

§ 9 Till årsmötet ska följande punkter upptas på dagordningen:

Årsmötets öppnande.

Upprop och justering av röstlängd.

Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning.

Val av mötesordförande.

Val av mötessekreterare.

Fastställande av dagordning.

Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet.

Val av två rösträknare.

Föregående årsmötesprotokoll.

Styrelsens verksamhetsberättelse och dataskyddsrapport.

Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning för föregående verksamhetsår).

Revisorens berättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och styrelsekostnader för nästkommande år.

Ärenden väckta till årsmötet där beslut ska fattas.

Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter.

Val av revisor och revisorssuppleant.

Val av tre personer till valberedning varav en utses till sammankallande.

Motioner och förslag som kommit styrelsen tillhanda senast den 31 januari.

Övriga frågor.

Mötets avslutande.

§ 10 Beslut om ändring i och/eller tillägg till klubbens stadgar fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie. Förslag till stadgeändring ska tillställas medlemmar senast tillsammans med övriga motioner, med möjlighet för röstning via poströst. Beslut fattas med enkel majoritet.

§ 11 Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av en ordförande samt sex till åtta ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. För beslut krävs bifall av mer än hälften av närvarande ledamöter. Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande, eller då minst hälften av ledamöterna så påkallar. Varje möte ska protokollföras och justeras av mötesordförande och en justeringsman. Beslutsprotokollen ska så snart som möjligt efter justering göras tillgängliga för alla huvudmedlemmar.

På ordinarie årsmöte udda år väljs ordförande samt hälften av ledamöterna för två år. På ordinarie årsmöte jämna år väljs kassör samt hälften av ledamöterna för två år.

Styrelsen ska senast under första ordinarie styrelsemöte göra ett övervägande gällande dataskydd (GDPR) och vid behov utse ett särskilt dataskyddsombud

Ordföranden är klubbens officiella representant och övervakar gällande stadgars efterlevnad. Klubbens ordförande är ansvarig utgivare. Förutom ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen äger rätt att delegera beslut i frågor som ligger inom styrelsens befogenhet till medlemmar som ej är styrelseledamöter.

Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer, sådan person har rätt att yttra sig vid styrelsemöten men ej rätt att rösta och delta i beslut. Avgår styrelseledamot före utgången av den tid för vilken denne är vald, kan styrelsen utse dennes ersättare för återstående tid. Beslut om sådan ersättare kan endast fattas av enig styrelse. Ersättare utsedda av styrelse har rätt att rösta och delta i beslut.

§ 12 Klubbens styrelse har rätt att utesluta medlem eller vägra medlemskap då vägande skäl anses föreligga. Medlem som uppenbart skadar klubben och dess intressen ska av styrelsen tilldelas varning. Tar inte medlem rättelse kan styrelsen besluta om uteslutning. Om utesluten medlem så begär ska frågan om uteslutningens fastställande underställas medlemmarna vid nästkommande årsmöte. Den uteslutne äger rätt att närvara och yttra sig angående sin uteslutning vid årsmötet men ej rösta eller delta i beslut.

Klubben har inga förpliktelser mot medlem som avgått eller har uteslutits och denne äger ingen rätt till klubbens tillgångar eller tjänster.

§ 13 För klubbens upplösning fordras att beslut därom fattas, med två tredjedels majoritet av avgivna röster, vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. I kallelsen till årsmötet ska anges att frågan om klubbens upplösning kommer upp till behandling samt förslag till upplösning.

Om beslut fattas att BURMAKLUBBEN ska upphöra som ideell förening ska eventuellt överskott användas på så sätt som främjar rasen Burma. Beslut om detta ska fattas på klubbens sista årsmöte.